Disclaimer informatie
Deze website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde links, zijn eigendom van FairtradeUpgrade.shop.
Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FairtradeUpgrade.shop.
De op deze website getoonde informatie wordt door FairtradeUpgrade.shop met de grootste zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het ondanks onze zorg mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. FairtradeUpgrade.shop kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. FairtradeUpgrade.shop ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook. De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast.
FairtradeUpgrade.shop behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
Bepaalde links in deze site kunnen leiden naar websites buiten het domein van FairtradeUpgrade.shop, welke geen eigendom zijn van de hiervoor genoemde website. Ze zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen op de website.
Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van FairtradeUpgrade.shop. Hoewel FairtradeUpgrade.shop uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door FairtradeUpgrade.shop worden onderhouden wordt afgewezen. FairtradeUpgrade.shop sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.
FairtradeUpgrade.shop aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. FairtradeUpgrade.shop aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website. FairtradeUpgrade.shop behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van FairtradeUpgrade.shop.